Arvid Gjerde AS
6315 Innfjorden

Tlf: 71 22 72 22
Fax: 71 22 72 33
Mob: 909 81 400
ISOsertifikat

KVALITETSHÅNDBOKEN

1. Innledning

Denne kvalitetshåndboken redegjør for det arbeid som blir gjort for å sikre kvaliteten av de oppdrag vi får, og hvordan dette er tilpasset vårt eget behov for målrettet utvikling av bedriften. Hensikten er å gi alle ansatte og våre kunder en kort og oversiktlig beskrivelse av det dokumenterte kvalitetssystemet.

1.1 Litt om Arvid Gjerde AS og kundene

Arvid Gjerde AS (AG) ble etablert i 1972. Bedriften har arbeidet målbevisst innen trafikksikring, og med oppsetting av rekkverk som spesialfelt. Vi holder til i tidsmessige lokaler i Innfjorden, Rauma kommune i Møre og Romsdal, og er i alt ca. 50 medarbeidere med lang erfaring. Maskinparken er utviklet for formålet, og blir godt vedlikeholdt i eget verksted. De er således vel egnet til å løse de oppdrag vi påtar oss.

Etter snart 40 års erfaring i oppføring av rekkverk, har vi innarbeidet et tillitsfullt forhold til våre kunder, der vi spesielt vil framheve de oppdrag vi har hatt for Statens Vegvesen.

1.2 Formål

Formålet med kvalitetssystemet er å opprettholde og forbedre våre ferdigheter til å styre alle forhold som påvirker kvaliteten av de rekkverk vi oppfører og å kunne dokumentere dette. Hensikten med kravene er å forebygge mot feil og avvik, og spesielt forhindre at feil og avvik får gjenta seg.

1.3 Overordnet mål: -fornøyde kunder / tillit – lønnsomhet

AG har som overordnet målsetting å innfri kundens forventninger til riktig oppføring av trafikksikkert rekkverk, som også er estetisk i forhold til omgivelser og de veifarendes oppfatning. Kundetilfredshet skal måles hvert år.

Rekkverk oppført på rett måte på første forsøk, hver eneste gang og kostnadseffektivt til rett tid og sted skal gjøre AG til en konkurransedyktig, lønnsom og solid bedrift, og således til en bedrift kunden kan ha tillit til ligger i fremste rekke i landet hva angår oppføring av rekkverk.

1.4 Strategi

Strategien er å oppnå null-feil produksjon ved å sette kvalitet først. Renommé, lønnsomhet og soliditet vil komme som en følge av dette. Produkt- og markedsstrategien er basert på spisskompetanse innen oppføring av rekkverk.

Det skal alltid sikres at kunden og vi selv er fornøyd med det arbeid vi har utført, et forhold som betinger at vi har normer og regler for hvordan arbeidet skal utføres og dokumenteres underveis i arbeidet så vel som ved ferdigstilling.

1.5 De sentrale virkemidler

Vårt viktigste redskap for konkret å kunne gjennomføre strategien og nå målsettingene, er det dokumenterte kvalitetssystemet, der de viktigste virkemidler er:

  • En effektiv organisasjon med rett kompetanse og kapasitet i forhold til det oppdrag som skal gjennomføres.
  • Det skal i januar hvert år holdes et allmannamøte der alle avviksrapporter fra forrige år evalueres, og eventuelle korrigerende/forebyggende tiltak iverksettes. Ved å gå gjennom møtereferatet fra forrige år kontrolleres det at målene for dette året er oppnådd.
  • Dokumenterte krav, planer, rutiner, retningslinjer, kontroller og avvikssystem som gjør det mulig å styre kvaliteten; herunder kvaliteten av organisasjon, helse- miljø og sikkerhet, så vel som av de enkelte oppdrag.
  • Effektivt utstyr; sikkert, rasjonelt, godt vedlikeholdt og styrt.
  • En finansielt solid bedrift.

1.6 Effektivitet

Med effektivitet ved AG må forstås evnen til å gjennomføre oppdrag i samsvar med plan slik at vi når målsettingene. Høy effektivitet innebærer rett kvalitet framstilt med høy produktivitet for å være konkurransedyktig på lang sikt.

1.7 Trivsel og organisering av utviklingsarbeid

Det er svært viktig at de tiltak som iverksettes bidrar til å gjøre AG til en triveligere og mer attraktiv bedrift å arbeide i. Dette innebærer aktiv deltakelse fra alle ansatte i kvalitetsutviklingsarbeidet og i utviklingen og tilpasningen av et effektivt internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet.

Daglig leder deltar aktivt i alt kvalitetsutviklingsarbeid.

1.8 ISO 9000-serien og vår systemoppbygging

Vårt dokumenterte og formelle kvalitetssystem er utviklet for å møte internasjonale krav og anbefalinger til kvalitetsutvikling og kvalitetssikring gitt i ISO 9000-serien.

De retningslinjer som gjelder for gjennomføring av oppdrag og dokumentasjon overfor kunden er utviklet, innført og blir vedlikeholdt i samsvar med de retningslinjer og anbefalinger som følger av ISO 9001. Kvalitetsledelse og overliggende kvalitetsstyring gjennomføres tilsvarende i h.t. de retningslinjer og anbefalinger som følger av ISO 9004. Vårt system er dokumentert ved:

  • 1) Kvalitetshåndboken.
  • 2) Bedriftspermen; retningslinjer etter ansvarsområde for hele bedriften.
  • 3) Anleggspermene; retningslinjer og dokumentering under utførelse.

Bedriftspermens innhold med henvisning til ISO 9001 er vist bak i kvalitetshåndboken.

AG har vært sertifisert etter ISO 9002:1994 siden april 1997, og ble resertifisert til ISO 9001 i 2000 og i 2003. Mellom hver resertifisering har vi årlige eksterne oppfølgingsrevisjoner. Det er ikke relevant for AG å drive med utvikling av produkt, derfor er dette punktet utelatt fra sertifikatet.

1.9 Helse, miljø og sikkerhet

Bedriftens mål med HMS-arbeidet er å skape trygghet og sikkerhet i arbeidet, for egne ansatte og omgivelsene. Og dessuten å verne om miljø, helse og trafikksikkerhet, samt å innfri de målsettinger og krav som stilles i ”Forskrift for internkontroll.” Alle ansatte har fått tildelt en egen håndbok for internkontroll helse, miljø og sikkerhet som må følges i det daglige arbeid.

Det er den enkeltes spesielle ansvar å sørge for at dette sikringsarbeid blir en naturlig arbeidsform slik at vi til enhver tid sikrer veifarendes så vel som egen sikkerhet.

Husk at: Det er en hovedsak for oss å ha et godt samarbeid med kunden og gode kundereferanser. Beskrivelser, rutiner og opplegg som framgår av håndboken skal følges i alle oppdrag vi påtar oss om ikke annet er spesielt avtalt ved kontrakt og inntatt i prosjektplan ved beordring.
Innfjorden 13. mars 2006
ARVID GJERDE AS


-------------------------------------------
Arvid Gjerde
daglig leder
Rauma - Verdens beste kommune for naturglade mennesker!